Opintojen hyväksilukeminen

Opintojen hyväksilukua voi hakea loppuun suoritetuilla opintojaksoilla tai ennen pedagogisten opintojen aloittamista hankitulla työkokemuksella.

Sama opintojakso tai työkokemus ei voi korvata useaa opintosuoritusta.

Päätoiminen opettajakokemus tarkoittaa työsuhdetta, jossa opetusvelvollisuus on vähintään 16 h / vk. Opettajakokemuksen yhteismäärään voidaan laskea vähintään yhden viikon pituisia työsuhteita. Yhden vuoden päätoiminen opettajakokemus edellyttää vähintään 37 päätoimista työviikkoa.

1. KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT

Ennen pedagogisten opintojen aloittamista suoritetulla 25 op:n (tai 15 ov:n) laajuisella kasvatustieteen perusopintokokonaisuudella korvaantuvat seuraavat opintojaksot:

410067P Kasvatustieteen peruskurssi 4 op
410068P Didaktiikka 4 op
410069P Kasvatuspsykologia 4 op
410070P Kasvatussosiologia 4 op
410071P Kasvatusfilosofia 4 op
050091A Valinnaiset opinnot 3 op

Suoritetulla kasvatustieteen perusopintoihin kuuluvalla yksittäisellä opintojaksolla voi korvata vastaavan opintojakson opintopistemäärän mukaisesti. Yli kymmenen vuotta vanhaa yksittäistä opintojaksoa ei hyväksytä korvaavaksi suoritukseksi.

HUOM! Mikäli kasvatustieteen perusopintojen jaksot ovat jo WebOodissa, niin korvaavuutta ei tarvitse anoa erikseen.

2. OPETUSHARJOITTELU

Ohjattua opetusharjoittelua ei voi korvata työkokemuksella.

3. AINEDIDAKTIIKKA

Ainedidaktiikan opintoja ei pääsääntöisesti voi korvata aiemmilla opinnoilla tai opettajakokemuksella.

Maisterivaiheen kurssin "050410A Ainedidaktinen tutkimus" sisältö keskittyy nimen mukaisesti ainedidaktiikkaan liittyvään kasvatustieteelliseen tutkimukseen ja erilaisten menetelmien käyttämiseen tässä tutkimuksessa. Kurssia tai sen osia ei voi korvata aikaisemmilla menetelmäopinnoilla tai tilastotieteen opinnoilla.

4. VALINNAISET OPINNOT

Valinnaisia opintojaksoja voi korvata opiskelijan pedagogisten opintojen kokonaisuutta tukevilla kasvatustieteellisillä opinnoilla. Suoritettu kasvatustieteen aineopintokokonaisuus korvaa valinnaiset opintojaksot.

Aiemmalla opettajakokemuksella voi korvata opintojakson ”Laaja-alainen opettajuus”. Yhden vuoden päätoiminen opettajakokemus opintojakson sisältöä vastaavissa tehtävissä korvaa 1,5 opintopisteen laajuisen opintojakson.

Kahden vuoden päätoimisella opettajakokemuksella voi korvata Normaalikoulun tarjoaman valinnaiskurssin Harjoittelu moniammatillisessa työyhteisössä (3 op).

 

AMMATTIKORKEAKOULUSSA SUORITETUT PEDAGOGISET OPINNOT

Ammattikorkeakoulussa suoritetut pedagogiset opinnot korvaavat seuraavat opintojaksot:

410068P Didaktiikka 4 op
410069P Kasvatuspsykologia 4 op
410070P Kasvatussosiologian 4 op:n laajuisesta jaksosta 2 op
050081A Perusharjoittelu 5 op
050091A Valinnaiset opinnot 3 op

Lisäksi korvautuvat opintojaksot 050085A Erityispedagogiikka 1 op ja 416004A Opetushallinnon perusteet 1 op mikäli vastaavat opinnot sisältyvät ammattikorkeakoulussa suoritettuihin pedagogisiin opintoihin.

 

Viimeksi päivitetty: 12.11.2013